Temtimtal 2015

TEMTIMTAL 2015

l’expressió vocal, instrumental i corporal

Projecte d’Innovació Educativa Musical en Educació Secundària

El Departament de Música de l’IES Tirant Lo Blanc de Gandia fa una mostra del projecte TEMTIMTAL 2015 d’innovació educativa per a secundària, el qual pretén establir punts de contacte entre el món exterior i la vida acadèmica i la música que s’aprén en les aules, possibilitar les vies necessàries per a estimular en l’alumnat el desenrotllament de la percepció, la sensibilitat estètica, l’expressió creativa i la reflexió crítica, i fer que arribe a un grau d’autonomia tal que permeta la participació activa i informada en diferents activitats vinculades amb l’audició, la interpretació i la creació musical.

Dins del projecte es contempla la interacció amb un music professional. D’esta manera l’alumnat connecta amb la faceta purament artística i professional de la música. En esta ocasió es compta amb la col·laboració del concertista de piano Clàudio Carbó, music punter en l’estat espanyol i amb projecció internacional.


PROGRAMA

Divendres 15 de maig de 2015, a la SUM

11:15h i 12.10h CONCERTS DIDÀCTICS

Obres de J. S. Bach, L. van Beethoven i E. Granados.

CLÀUDIO CARBÓ, PIANO

Alumnat optativa de 4rt d’ESO

Alumnat de 2n ESO

Alumnat assistent: 3r i 4rt d’ESO i 1r Batxillerat

Enric X. Nadal, organitzador d l’event, treballa amb alumnes.
Claudio Carbó, pianista.

TEMTIMTAL 2015

La expresión vocal, instrumental y corporal

Proyecto de Innovación Educativa Musical en Educación Secundaria

El Departamento de Música del IES Tirant Lo Blanc de Gandía hace una muestra del proyecto TEMTIMTAL 2015 de innovación educativa para secundaria, el cual pretende establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la vida académica y la música que se aprende en las aulas, posibilitar las vías necesarias para estimular en el alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, y hacer que llegue a un grado de autonomía tal que permita la participación activa e informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical.

Dentro del proyecto se contempla la interacción con un músico profesional. De esta forma el alumnado conecta con la faceta puramente artística y profesional de la música. En esta ocasión se cuenta con la colaboración del concertista de piano Claudio Carbó, músico puntero en España y con proyección internacional.

PROGRAMA

Viernes 15 de mayo de 2015, en la SUM.

11: 15h y 12.10h CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Obras de JS Bach, L. van Beethoven y E. Granados.

CLAUDIO CARBÓ, PIANO

Alumnado optativa de 4º de ESO

Alumnado de 2º ESO

Alumnado asistente: 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

Publicado por

Claudio Carbó, piano

Pianista y profesor de piano.